• A Szakkollégium legfőbb célja a tehetséges horvát nemzetiségű hallgatók felkutatása.
 • A Szakkollégium további célja a programból kikerült hallgatók utókövetése is.
 • A szakkollégium arra törekszik, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató horvát értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.
 • A szakkollégiumi hallgatók tanulmányi előmenetelének közvetlen és közvetett segítése.
 • A hallgatók tanuláshoz és munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztése.
 • Tehetséggondozás, az egyéni tehetségterületek azonosítása, fejlesztése, továbbfejlesztése.
 • A szakkollégiumi hallgatók társadalmi és közéleti felelősségvállalásának erősítése.
 • Más szakkollégiumokkal való szakmai együttműködés erősítése.

A Szakmai Munkatársak figyelemmel kísérik a hallgatók munkáját és segítik őket abban, hogy saját tehetségüket felfedezzék. A különösen tehetséges, szorgalmas tagjait a Szakkollégium ösztönzően támogatja pályázatokon való indulásnál, nyelvek tanulásában, tanulmányutak elnyerésében. A Szakkollégium lehetőséget nyújt az arra vállalkozó tagjainak, hogy saját kutatásaikat előadás keretében bemutassák társaiknak.

A Szakkollégium különös hangsúlyt fektet minél jobb és aktívabb hallgatói közösség kialakításár E folyamat elősegítése érdekében a Szakkollégium közösségi programokat szervez, különös tekintettel a hallgatók saját kezdeményezéseire. Az alapító okirat céljainak megfelelően olyan közösségi és hitéleti programokat is szervez a kollégium, ahol a kollégisták megismerhetik a keresztény hit alapértékeit.

A Szakkollégium törekszik arra, hogy minél több partneri kapcsolatot építsen ki tudományos és kulturális intézményekkel, különösen saját környezetében. A kialakult és jól működő partneri kapcsolatok során adódó programokat a Szakkollégium beépítheti kínálatai rendszerébe, s az azon való részvételt hallgatóinak kreditponttal jutalmazhatja. A létrejött partneri kapcsolatokat lehetőség szerint szerződésben kell rögzíteni. A Szakkollégium céljai támogatására szponzorokkal is keresi a kapcsolatokat.

A szakkollégiumi tanulmányi rendszer a szakkollégisták alapkészségeinek fejlesztését, horvát identitásuk erősítését, közéleti ismereteik fejlesztése és a szakmai előrehaladásukat együttesen támogatja. két fő tanulmányi modul elsajátítását foglalják magukban: a szakmai modult, illetve a közéleti modult. A szakkollégistáknak szemeszterenként egy közéleti és egy szakmai kurzust kell kötelezően abszolválniuk.

Szakmai modul

A szorgalmi időszakban havonta hétköznap és hétvégéken, tömbösítve szervezett tanulmányi modul. A modulba olyan egységek (kurzusok, előadások, foglalkozások, kulturális rendezvények) tartoznak, amelyek hangsúlyt fektetnek a magyarországi horvátokkal kapcsolatos ismeretekre. A felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységén túlmenően szakmai, oktatási, önképzési lehetőségek, kulturális programok biztosítása a szakkollégisták részére. A szakmai modul a magyarországi horvátok társadalmi és kulturális jellemzőivel kapcsolatos alapismeretek elsajátítását és fejlesztését célozza.

Közéleti modul

A közéleti modul célja, hogy a szakkollégisták biztos alapokkal rendelkezzenek az értelmiségi elit világában, képesek legyenek összetett problémák megoldására, minőségi munka végzésére és gondolataik szabatos kifejezésére akár idegen nyelven is. Rendelkezzenek egészséges önértékeléssel és kritikával, ismereteiket, gondolataikat igényes formában tudják megjeleníteni. A közéleti modul egy-egy közismereti téma vagy témakör (társadalmi, gazdasági, jogi, pszichológiai stb.) feldolgozásával a hallgatók általános műveltségének, látókörének szélesítését célozza horvát nyelven. A modul havi rendszerességű szakkollégiumi előadásokat, előadássorozatokat jelent, mely a hétvégéken, tömbösítve szervezett tanulmányi programokba kerül megszervezésre. A közismereti modul fontos feladata a kompetenciafejlesztés, amely elsősorban az értelmiségi léthez szükséges kompetenciákat fejleszti, illetve segíti a hallgatókat az egyetemi-szakmai feladatok sikeresebb teljesítésében. Mindkét modul esetében a Szakkollégium Vezetése a szakmai munkatársak, előadók és az oktatók kiválasztásakor a következő szempontokat tartja fontosnak: a legkiválóbb horvát szakembereket keresi, akik megbízható jártasságot szereztek az adott szakterületen (egyetemi oktatási tapasztalat, publikációk, szakmai teljesítmények), így szaktudásukkal és személyiségükkel egyaránt egyfajta példaként állhatnak a hallgatók elé.

 • A Collegium Croaticum Horvát Szakkollégium az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a horvát nyelvtudás erősítésére és a tehetséges hallgatók támogatására a diákotthonban szakkollégiumi rendszert működtet, a jelen kreditrendszer szerint. A kreditrendszer célja a hallgatók kreativitásának erősítése, a tudományos munka elmélyítése és a kollégiumi közösség összetartó erejének növelése. A kreditpontok gyűjtése segíthet abban, hogy egy aktívabb, kreatívabb és figyelmesebb magatartás a hallgatók habitusává váljon, előkészítve ezzel a későbbi sikereket.
 • A kreditrendszer a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Szakkollégiumban a programokon való részvételért, szervezésért vagy más szakkollégiumi tevékenységért a hallgatók kreditpontokat kapnak, amelyeket a szemeszterek, valamint a tanév végén összesít a Szakkollégium vezetése.
 • A kreditrendszerben való részvétel valamennyi szakkollégistának kötelező. E kötelezettségét írásban is vállalja jelen kreditszabályzat megismerése után.
 • A Szakkollégium vezetése a hallgatók képviselőjének jóváhagyásával minden tanévre részletes tanulmányi programtervet készít, valamint hagy jóvá. Az éves tanulmányi tervhez konkrét határidőket és személyeket rendel, akik a programot felelősen szervezik és ellenőrzik.